Konie w Janowie Podlaskim
Jesteś tutaj: BIP » Prawne podstawy działania » Statut i regulaminy » Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Nazwa:Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
z dnia:5 grudnia 2014 r.
Organ stanowiący:Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
Przechowuje:Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
obowiązuje od:5 grudnia 2014 r.

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie, zwanej dalej „Biblioteką” oraz zasady jej funkcjonowania.
 • Biblioteka działa na podstawie:

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 64 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2012, poz. 406).

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie oraz niniejszego regulaminu.

 1. Struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gminy Wasilków.
 3. Dyrektor działa zgodnie z przepisami, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy:

zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników;

przygotowywanie i wprowadzanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych Biblioteki

sporządzanie zakresów czynności dla pracowników

odpowiedzialność za księgozbiór i sprzęt Biblioteki

 • Podczas nieobecności Dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało udzielone upoważnienie.
 • Strukturę wewnętrzną Biblioteki stanowią:

Oddział dla dorosłych

Oddział dla dzieci

 Filia biblioteczna

 1. Podstawowe obowiązki służbowe pracowników.
 1. Pracownik rzetelnie wykonuje powierzone mu w zakresie czynności obowiązki.
 2.  W szczególności do obowiązków pracownika należy:

prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań powierzonych zakresem obowiązków oraz zleconych przez przełożonego

przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

podnoszenie kwalifikacji zawodowych

utrzymywanie porządku w Bibliotece

zabezpieczenie powierzonego mienia

 1. Zasady wynagradzania
 1. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do wykonywanej pracy, kwalifikacji oraz zajmowanego stanowiska, dodatki za wieloletnią pracę, jubileuszowe.
 2. Wynagrodzenie za pracę płatne jest w formie przelewu na konto bankowe pracowników.
 • Czas pracy.
 1. Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Dyrektora w godzinach pracy w Bibliotece lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 2. Czas pracy powinien być wykorzystany na pracę zawodową. Czas pracy pracowników Biblioteki nie może przekraczać 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 3. Biblioteka jest czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 18.00, sobota:8.00-14.00
 4. W Bibliotece obowiązuje dwuzmianowy system pracy. Czas pracy pracowników trwa:

pierwsza zmiana: 8.00-16.00

druga zmiana: 10.00-18.00

 • Przybycie i obecność w pracy pracowników jest potwierdzana codziennie przez Dyrektora na liście obecności.
 • W przypadku nieobecności lub spóźnienia pracownik jest zobowiązany do przedstawienia przełożonemu powodów usprawiedliwiających nieobecność osobiście, prze inną osobę lub telefonicznie.
 •   Zakres pracy Oddziału dla Dorosłych:

– gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych

– zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych użytkowników

– udostępnianie materiałów bibliotecznych – na zewnątrz i na miejscu

– popularyzowanie książki i czytelnictwa poprzez różne formy

– prowadzenie statystyki bibliotecznej oraz sprawozdawczości

 • Zakres pracy Oddziału dla Dzieci:

– gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych

– zaspakajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych użytkowników

– udostępnianie materiałów bibliotecznych- na zewnątrz i na miejscu

– popularyzowanie czytelnictwa dziecięcego poprzez różne formy

– prowadzenie statystyki bibliotecznej oraz sprawozdawczości

VIII.       Zakres pracy filii bibliotecznej:

– przechowywanie zbiorów i prowadzenie ich ewidencji

– prowadzenie działań popularyzujących książkę i czytelnictwo

– prowadzenie statystyki bibliotecznej

Zarządzenie Nr 3/2014

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Na podstawie art.13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r., poz. 406) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba odsłon: 884 , dzisiaj: 1 

Opublikował w BIP: Jacek Brasławski

Data publikacji: 23 marca, 2016

Data ostatniej aktualizacji: 23 marca, 2016